Albania

ALBANIA / Shqipëria / Albanija

Albania is a country located on the Balkan Peninsula and therefore, it is primarily the focus of the peace impact of the Mili Dueli project.

Interestingly, Albania’s name has origins from Latin word “albus” which means “white“. According to historical information, the Romans called it because the sun always appeared on its side in the morning.

Since 1944, the country has found itself under the dictatorship of Enver Hoxha which lasted until 1985. Since 1990, the development of democracy and freedom has begun. Since 2009, Albania is a NATO-member country and has the candidate status for membership in the European Union (EU).

Today, Albania has about 2.8 million inhabitants, most of whom identify themselves as Albanians. Of the minority peoples, the Greeks are the most numerous. When it comes to religious structure, although Islam dominates (about 60%), the state has a significant number of Catholics (10%) and Orthodox (about 7%), so this country is without a doubt an example of a multi-religious community.

The main situation in the Balkans, this country has with Serbia and it is concerned about the country / autonomous province of Kosovo. Serbia does not recognize the independence of this autonomous province with which it was part of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and with which it also shares its rich history. Meanwhile, Albania insists on recognizing Kosovo’s independence, as there is a large ethnic Albanian population in the Kosovo area, which has called for autonomy due to dissatisfaction and discrimination being part of Serbia.

Significantly smaller conflicts between the two countries have taken place between Albania and North Macedonia over the issue of ethnic Albanians in North Macedonia. Today, these relations have significantly improved and both countries are moving together towards the European Union with the will of their citizens.

The official language is Albanian. Since the language is not close to the languages ​​of the peoples of the former Yugoslavia, the popularity of Mili Dueli is spreading more slowly in this country. However, in the seventh season, the authors began to apply. In the eighth season, we had a total of 26 applications from Albania, of which 13 authors were presented in the competition after pre-selection and due to the large number of applications we received.

The mission of the Mili Dueli project is to continue promote peace and tolerance, as well as intercultural dialogue and connecting Albanian poets with poets from other Balkan countries, but also the world. The project seeks to support a way to find a solution to stop conflict by getting to know the people of the conflicting parties. Also, spreading and exchanging cultures and anti-war propaganda is very welcomed, all that with the aim of overcoming Balkan disputes and possible bloodshed.

Albanija je država smještena na Balkanskom poluotoku i stoga, prevashodno je poprište mirovnog utjecaja projekta Mili Dueli.

Zanimljivo je da je Albanija dobila ime po latinskoj riječi “albus” što znači “bijelo“. Prema saznanjima iz historije, Rimljani su je nazvali tako jer upravo s njene strane ujutro se pojavljivalo sunce.

Od 1944. godine, država se našla pod diktaturom Envera Hoxha-e (Hodže) koja je trajala sve do 1985. godine. Od 1990. godine, počinje razvoj demokratije i sloboda. Od 2009. godine je članica NATO saveza, a ima i kandidatski status za članstvo u Evropskoj Uniji.

Danas, Albanija ima oko 2.8 miliona stanovnika od čega se većina izjašnjavaju kao Albanci. Od manjiskih naroda, najbrojniji su Grci. Kada je religijska struktura u pitanju, iako dominira islam (oko 60%), država ima značajan broj katolika (10 %) i pravoslavaca (oko 7%), pa je ova zemlja bez sumnje primjer multireligijske zajednice.

Glavne razmjerice na Balkanu, ova država ima sa Srbijom i one se tiču države/autonomne pokrajine Kosovo. Srbija ne priznaje nezavisnost ove autonomne pokrajine sa kojom je bila u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i sa kojom dijeli svoju bogatu historiju. U međuvremenu, Albanija insistira na priznanju nezavisnosti Kosova, budući da se na tom području mahom nalazi etničko albansko stanovništvo koje je uslijed nezadovoljstva i zatražilo autonomiju.

Značajno manji konflikti dviju zemalja su se dešavali između Albanije i Sjeverne Makedonije oko pitanja etničkih Albanaca u Sjevernoj Makedoniji. Danas, ti su odnosi znatno poboljšani i obje države zajedno koračaju ka Evropskoj Uniji voljom svojih građana.

Oficijalni jezik je albanski. Budući da jezik nije blizak jezicima naroda bivše Jugoslavije, popularnost Milih Duela se sporije širi u ovoj zemlji. Ipak, u sedmoj sezoni, autori su se počeli prijavljivati. U osmoj sezoni smo imali ukupno 26 prijava iz Albanije, od čega je u takmičenju, nakon pre-selekcije, predstavljeno 13 autora, zbog brojnosti pristiglih prijava.

Misija projekta Mili Dueli je nastaviti i u budućnosti propagirati mir i toleranciju, te interkulturalni dijalog i uvezivanje albanskih pjesnika sa pjesnicima drugih balkanskih država, ali i svijeta. Projekt nastoji poduprijeti put iznalaženja rješenja upoznavanjem ljudi konfrontiranih strana, širenjem i razmjenom kultura i antiratne propagande, a sve u cilju prevazilaženja balkanskih sporova i mogućih krvoprolića.

List of participants

Lista učesnika

Albania – Participation in Mili Dueli (Table of poets)

Nermin Delić govorio o Milim Duelima za najčitanije novine u Albaniji!

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.


Contact us

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.


Kontaktirajte nas

Podijeli