Žiri

?? ENGLISH

?? BOSANSKI 

History

Historija

The jury of Mili Dueli changed during the seasons. In the first season, in the first rounds, there was no jury, so the passage of the author depended only from the Readers’ votes. Soon, the Organizer saw the need for professional literary criticism, prompted by the writer and retired teacher Mr. Simo Golubović and his comments on the competition poems. Seeing the motivation among poets for quality literary criticism, the Organizer proclaimed Simo Golubović as the first member of the jury in our history.

In the first season, also, Danja Gašpar Đokić, a well-known Balkan writer, joined the jury. She originally applied to participate as an author, but the Organizer recognized her talent for writing quality literary criticism, and invited her to the jury.

According to the rules of the contest, every author who wins the Mili Dueli gets an invitation to be a member of the jury in the following season. In this way, intense collaboration between the authors was made possible even after the victory. The exception is the winners of the first, sixth and eighth seasons who were not recognized as literary critics.

Since 2017, the Organizer has been an active member of the jury. Before each season, the Organizer sends out invitations for participation to the jury. Since 2020, the Organizer has decided on a policy of expanding the jury – family, in order to better understand the linguistic diversity of this prestigious poetic event.

Žiri Milih Duela se mijenjao tokom sezona. U prvoj sezoni, u prvim krugovima, nije postojao žiri, te je prolazak autora isključivo ovisio od glasova čitalaca. Ubrzo je Organizator uvidio potrebu za stručnom književnom kritikom, potaknut komentarima na takmičarske pjesme, književnika Sime Golubovića, učitelja u penziji. Vidjevši motivaciju među pjesnicima koju kvalitetan komentar unosi u pjesničko takmičenje, Simo Golubović je postao prvi član žirija u našoj historiji. 

U prvoj sezoni se u žiriju priključila i Danja Gašpar Đokić, poznata bh književnica. Ona se prvobitno prijavila za učešće kao autor, ali je Organizator prepoznao njen talent za pisanje kvalitetne književne kritike, te je pozvao u žiri. 

Po pravilima kontesta, svaki autor koji pobijedi u Mili Dueli, u narednoj sezoni dobija poziv za članstvo u žiriju. Tako su omogućene intenzivne saradnje autora i poslije pobjede. Izuzetak su pobjednici prve, šeste i osme sezone koji se nisu prepoznali kao književni kritičari. 

Organizator se od 2017. godine, priključio aktivnom članstvu u žiriju. Pred svaku sezonu, u svojstvu Organizatora, on šalje pozivnice za učešće u žiriju.  Od 2020. godine, Organizator se odlučio za politiku proširenja žiri – porodice, u svrhu boljeg razumijevanja jezičke raznolikosti ovog prestižnog poetskog događaja.  

The purpose of the jury

Svrha žiriranja

The work of the jury is based on the mutual support to the Organizer’s idea. The idea of jury participation is to revive literary criticism in the Balkans and encourage poetry writing. The Organizer points out the influence of the jury on Balkan literature in the 21st century.

Since 2012, the jury has reviewed over 20,000 poems, and the poems have received over 35,000 ratings, 10,000 comments / literary reviews.

Jury members are divided into permanent and foreign members. The permanent members of the jury evaluate both domestic (authors from the former Yugoslavia: Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Montenegro, Slovenia, North Macedonia) and foreign authors (since all poems by foreign authors are translated). Foreign members of the jury evaluate only foreign authors.

 

Rad u žiriju je baziran na uzajamnoj podršci člana žirija organizatorovoj ideji. Ideja participiranja žirija jeste jačanje književne kritike na Balkanu i poticanje pisanja poezije. Organizator ističe utjecaj žirija Mili Dueli na književnost Balkana u 21. stoljeću. 

Od 2012. godine, žiri je pregledao preko 20 000 pjesama, a pjesme su dobile preko 35 000 ocjena, 10 000 komentara/književnih kritika.

Članovi žirija se dijele na stalne i strane članove. Stalni članovi žirija evaluiraju i domaće (autore sa prostora bivše Jugoslavije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Sjeverna Makedonija) i strane autore (budući da se sve pjesme stranih autora podliježu prevodu). Strani članovi žirija evaluiraju samo strane autore.  

Permanent members

Stalni članovi


nermin delic
1. ??NERMIN DELIĆ

Anđela Turukalo Mili Dueli
2. ??ANĐELA TURUKALO DABETIĆ

Enea Hotić
3. ??ENEA HOTIĆ

Lela Zjajo
4. ????LELA ZJAJO

Simo Golubović
5. ??SIMO GOLUBOVIĆ

Danja Gašpar Đokić
6. ??DANJA GAŠPAR ĐOKIĆ

Zdravko Odorčić
7. ??ZDRAVKO ODORČIĆ

Ljubica Petrović Kosor
8. ?? LJUBICA PETROVIĆ KOSOR

Milčo Misoski
9. ??MILČO MISOSKI

Sanja Balalić
10. ??SANJA BALALIĆ

Foreign members

Strani članovi


337048723_736331561268113_9096598341518587087_n
11. ??SARAH ISUFI

Lena Kyropoulos
12. ??LENA KYROPOULOS

Ahmet Išler
13. ??AHMET IŞLER

Yurii Lishchuk
14. ??YURII LISHCHUK

Foreign members of the jury are members of the jury who do not belong to the speaking area of the former Yugoslavia. This includes all members of the jury who are not active speakers of one of the following languages: Bosnian, Montenegrin, Croatian, Macedonian, Slovenian and Serbian.
Communication with foreign members of the jury takes place in English.
Since Albanian, Bulgarian, Greek and Romanian languages also gravitate in the Balkans, the politics of the contest is to expand the jury-family in this direction. Also, according to the increasing internationalization and globalization of contests, the policy of expanding the jury-family goes beyond the Balkan framework.

The role of foreign members of the jury is to assist in the evaluation of poetry by foreign authors (authors who do not speak one of the languages of the former Yugoslavia). Their engagement also includes mentoring foreign authors.

Strani članovi žirija su članovi žirija koji ne pripadaju govornom području bivše Jugoslavije. Tu spadaju svi članovi žirija koji nisu aktivni govornici jednog od sljedećih jezika: bosanski, crnogorski, hrvatski, makedonski, slovenački i srpski. 
Komunikacija sa stranim članovima žirija se odvija na engleskom jeziku.
Budući da na Balkanu gravitira i albanski, bugarski, grčki i rumunjski jezik, politika  kontesta jeste proširenje žiri-porodice u ovom smjeru. 
Također, shodno sve većoj internacionalizaciji i globalizaciji kontesta, politika proširenja žiri-porodice prelazi balkanske okvire. 

Uloga stranih članova žirija jeste pomoć u evaluaciji poezije stranih autora (autora koji ne govore jedan od jezika bivše Jugoslavije). Njihov angažman uključuje i mentorstvo stranih autora. 

Former members

Bivši članovi

joze brencic
JOŽE BRENČIČ (2015 – 2020)
DUSKO TOPIC MILI DUELI
DUŠKO TOPIĆ (2014 – 2019)
ANTE JEZERCIC MILI DUELI
ANTE JEZERČIĆ (2015)
nikola ismail
NIKOLA ISMAIL (2020)

Who can be jury in Mili Dueli?

Kako se postaje član žirija u Mili Dueli?

There is two ways to become a member of the jury:
1. The author-winner of the previous season receives a direct invitation to be a member of the jury in the following season. If the Organizer assesses that the skills of the author-winner of the previous season are insufficient to strengthen public literary criticism, in future, he is not obliged to send an invitation to participate in the jury to that author-winner.
2. Other invitations for membership in the jury can only be sent by the Organizer, and they must be justified by strengthening literary criticism and intercultural cooperation, primarily in the Balkans, but also in non-Balkan countries.

All work in the jury is voluntary and not mandatory. The list of jury members is reviewed by the Organizer before each season.

Član žirija se može postati na dva načina:
1. Autor-pobjednik prethodne sezone, naredne sezone dobija direktni poziv za članstvo u žiriju u toj sezoni. Ukoliko Organizator ne procijeni da su vještine autora-pobjednika prethodne sezone nedovoljne za jačanje javne književne kritike, ne obavezuje se da u sezonama kasnije šalje pozivnicu za učešće u žiriju tom autoru-pobjedniku. 
2. Ostale pozive za članstvo u žiri može poslati samo Organizator, a ona moraju biti opravdane jačanjem književne kritike i interkulturalne saradnje, prevashodno balkanskih, ali i nebalkanskih zemalja.  

Rad u žiriju je volonterski i nije obavezan. Spisak članova žirija pred svaku sezonu revidira organizator.

 

Član žirija
Jury member

Žiriranje po sezonama
Judging by seasons

 

 

Simo Golubović

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Enea Hotić

   

3

4

5

6

7

8

9

Danja G. Đokić

1

2

3

4

   

7

8

9

Zdravko Odorčić

     

4

5

6

7

8

9

Anđela Turukalo

     

4

5

6

7

8

9

Nermin Delić

       

5

6

7

8

9

Lela Zjajo

         

6

7

8

9

Duško Topić

     

4

5

6

     

Jože Brenčič

       

5

6

7

   

Milčo Misoski

             

8

9

Sarah Isufi

             

8

9

Lena Kyropoulos

             

8

9

Ante Jezerčić

       

5

       

Nikola Ismail

             

8

 

Sanja Balalić

               

9

Ahmet Işler

               

9

Yurii Lishchuk

               

9

Podijeli